2566-05-30 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
24-05-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน
24-05-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 (ครั้งที่ 3)จำนวน ..
26-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Fabrication Laboratory ๑๖ รายกา ..
18-05-2566 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 ..
02-05-2566 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 ..
27-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยว ..
18-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิ ..
01-05-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดย ..
06-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดทดสอบการควบคุมแบบฝังตัวสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
19-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ( ..
19-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (คร ..
05-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวัดประส ..
05-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่อง ..
04-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ ..
21-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องช่ว ..
12-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัล ..
16-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกปฏิบ ..
09-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตกรรมดิจิ ..
06-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวิเคราะ ..
28-11-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดวิเคราะห์ทดสอบเสาอากาศ จำนวน 1 ชุด
13-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวิเคราะห์ทดสอบเสาอากาศ จำนวน 1 ชุด
16-03-2566 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
27-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องมือ ..
17-02-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
22-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและคว ..
28-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบระบบการทำงานและล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร ๔ ..
25-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริง เสมือนอิ ..
09-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 4 รายการ เเละผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 1 รายกา ..
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการ Payload ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ..
12-04-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติด ..
29-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ ..
13-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด
31-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
08-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน
08-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน
06-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Wo ..
28-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ..
28-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ ..
14-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
03-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
27-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
28-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3- ..
22-02-2566 ประกาศ TOR ปรัปปรุงร่าง TOR รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 ..
13-02-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำ ..
13-02-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางรายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำน ..
09-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง)
01-03-2566 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 ช ..
01-03-2566 ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 ช ..
20-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน จำนวน 1 ง ..
20-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน (e ..
21-03-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง (e-bidding)
20-03-2566 ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน จำนวน 1 งาน (e- ..
20-03-2566 ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน (e-bidding)
30-11-2565 ประกาศ TOR ประกาศ TOR จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
17-03-2566 ประกาศ TOR ประกาศ TOR กระกานไวท์บอร์ด จำนวน 20 แผ่น ครั้งที่ 2
16-03-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
15-03-2566 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 ..
07-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการส ..
14-01-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ
10-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ (ค ..
10-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ..
09-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ ..
03-03-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 Ansi ..
19-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องประมวลผลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ จ ..
26-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำรวจทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด
01-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 4 เครื่อง
02-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องดิจิทัลประมวลผลสำหรับงานสถาปัตยกรรม จำนวน 10 เครื่อง
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สามมิติ ประเภท FDM จำนวน 9 เครื่อง
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ สำหรับอบกระจก จำนวน 1 เครื่อง
30-09-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 Ansi Lum ..
17-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ จำนวน ..
29-09-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำรวจทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด
06-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 4 เครื่อง
17-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องดิจิทัลประมวลผลสำหรับงานสถาปัตยกรรม จำนวน 10 เครื่อง
28-09-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สามมิติ ประเภท FDM จำนวน 9 เครื่อง
06-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR เตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ สำหรับอบกระจก จำนวน 1 เครื่อง
16-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด
22-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและคว ..
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดอุปกรณ์แสดงผลงานการออกแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการแสดงภาพเสมือนจร ..
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
01-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วด้วยใบขัดแบบเพชรระบบโต๊ะจานหมุนขนาดใหญ่ จำนวน ..
06-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง
11-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR ชุดอุปกรณ์แสดงผลงานการออกแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการแสดงภาพเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
04-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR เครื่องขัดแก้วความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
05-10-2565 ประกาศ TOR ร่าง TOR เครื่องขัดแก้วด้วยใบขัดแบบเพชรระบบโต๊ะจานหมุน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีอาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำนวน 1 งาน
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนรายการ ปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
01-03-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 52 (ฝั่งห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหน ..
24-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
10-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
07-03-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 1 ระบบ
15-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
15-02-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน
16-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายการ ระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ ..
16-02-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
15-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบกล้องวงจรปิดตึก 72,ตึก 75 และตึก 78 Zone A,B พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
06-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม ..
07-03-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 ..
07-03-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน
03-03-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR วัสดุประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอากาศ จำนว ..
03-03-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอากา ..
03-03-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
02-03-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ
02-03-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ
13-02-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 36 ชุด
09-02-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวน 5 ชุด
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
28-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอา ..
22-02-2566 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอากาศ จ ..
22-02-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอ ..
24-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีปร ..
23-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูก
21-02-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะครุศาสตร์อุต ..
20-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีปร ..
20-02-2566 ประกาศ TOR ประกาศ TOR การต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด
10-02-2566 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
27-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
10-02-2566 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ระบบ
08-02-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด
08-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านหน้า ห้องชายและหญิง จำนวน 1 งาน
07-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
01-02-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อ ..
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน
25-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน
19-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือการฝึกอบรม การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติด ..
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน
25-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน
11-03-2565 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน
11-03-2565 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน
27-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำวน 1 งาน
27-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำวน 1 งาน
25-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
28-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ช ..
28-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ..
12-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้ ..
12-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ