2566-01-30 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
27-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำวน 1 งาน
25-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
28-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ช ..
28-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ..
12-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้ ..
12-01-2566 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
07-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวัดประส ..
07-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่อง ..
29-11-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
28-11-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,150 ผู ..
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
20-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด และตู้เตี้ย จำนวน 1 ชุด
26-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อมูลเพื ..
16-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
11-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
11-01-2566 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
22-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประลองวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 งาน
02-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตก ..
14-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
15-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุ ..
28-11-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อมูลเพื ..
07-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบกา ..
28-11-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดทดสอบการควบคุมแบบฝังตัวสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
13-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติ ..
02-12-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด
03-01-2566 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน ..
29-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตร ..
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมั ..
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบ ..
15-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
27-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
26-12-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ชุดควบคุมอุณภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกร ..
21-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผน รายการ ชุดควบคุมอุณภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำ ..
23-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริเงสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ..
23-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ จำ ..
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิศวกรรมโยธาจำนวน 1 ชุด
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ..
20-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน จำนวน 1 ง ..
20-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน (e ..
08-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
08-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโ ..
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดวิเคราะห์ทดสอบเสาอากาศ จำนวน 1 ชุด
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด
02-12-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะความเป็นเลิศสำหรับนวัตกร ..
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องนับปริมาณอนุภาคฝุ่น จำนวน 1 ชุด
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูก ..
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
09-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรา ..
08-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องเรียนแบบเดิมเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน
06-12-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 65-301 และ 65-304 จำนวน 1 งาน
27-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุข ..
02-12-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
09-12-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
29-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด
21-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดทดสอบการควบคุมแบบฝังตัวสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 1 ..
11-11-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดวัดประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จำน ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจแล ..
25-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
19-08-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางรายการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
19-08-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
06-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จ ..
15-11-2565 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 ..
15-11-2565 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 ..
06-12-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ
06-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติพื้น ฐาน 1 ชุด
06-12-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ..
24-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
26-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด
11-10-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ชุด
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดสอบและตรวจวัดการทำงานระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
14-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lum ..
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังแรงม้าและแรงบิดขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง
26-10-2565 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดดลองตรวจสอบมาตรวัดความดัน จำนวน 1 ชุด
17-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุ ..
07-10-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุข ..
30-09-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุข ..
07-11-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดินแ ..
30-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
03-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการ จ้างจัดทำห ..
07-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
04-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
04-11-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน
31-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4 (สำนักหอสมุดกลาง)
09-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมน ..
25-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ ..
26-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมน ..
31-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lum ..
18-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ พร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ ความสูง 4 เมตร จำ ..
25-10-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ Management Server จำนวน 2 ชุด
17-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปก ..
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
25-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
21-10-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
15-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะรายการ จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ. วิทยาเขตระยอง ..
17-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน 20 แผ่น
16-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
17-10-2565 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างขุดลอกรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ลงบ่อกักเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ ..
11-10-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
10-10-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ..
10-10-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
10-10-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ กล ..
10-10-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
27-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
27-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดินแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เคร ..
15-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอ ..
25-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน
11-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
24-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
30-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
29-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ..
08-09-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ..
26-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง
20-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
13-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
22-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
22-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
15-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
15-09-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
15-09-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
05-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
05-09-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง (ตั้ ..
20-07-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน ..
05-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิ ..
20-07-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..
26-08-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ระยะใกล้ จำนวน 20 เครื่อง
13-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์รายการ กล้องจุลทรรศ ..
12-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อ ..
12-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการผลิตและขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์อ ..
25-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจ ..
14-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเท ..
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์การจัดการวัสดุและสารเคมีคงคลัง จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์การจัดการวัสดุและสารเคมีคงคลัง จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาอาหาร ..
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ จำนวน 1 ชุด
09-09-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเฉพาะหน่วย จำนวน 1 ชุด
07-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวน ..
06-09-2565 ประกาศแผน (สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดจ้าง บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล (จำนวน 2 ฐาน) จำนวน 1 ชุด
07-09-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบไม่ร ..
05-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส จำนวน 1 ชุด
05-09-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ
29-08-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด
31-08-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญา จำนวน 1 ระบบ
17-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสต ..
17-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารคณ ..
24-08-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางรายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง
18-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง
17-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับประมวลข้อมูลระบบปฏิบัติการ an ..
24-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร ..
21-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Preprocessing Server จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา 113 ล ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
12-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา 113 ล ..
15-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการ ..
02-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการเครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา ..
05-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเคร ..
08-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Small-size Por Pressure Transducer (เครื่อง ..
08-08-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ..
08-08-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไ ..
09-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยว ..
05-08-2565 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตว ..
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา ..
08-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการทาง ..
01-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ระบบ
30-10-1963 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายประมวลผลความเร็วสูง จำ ..
01-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบส่ ..
11-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาเภาพและเสียง ห้องเรียนรวม อาคารเรีย ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอแสดงผลแบบสัมผัสพร้อมติดตั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 150x60 ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 80 ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภา ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 2x ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ชุดลำโพงห้องประชุม 8x2x10 น ..
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 (สำนักหอสมุดกลาง)
25-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอ ..
26-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
21-07-2565 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน ..
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมระบบท่อ ห้องน้ำฝั่งศาล ชั้น 1-6 52 จำนวน 1 งาน
19-07-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแ ..
19-07-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม)
18-07-2565 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 8 ..
18-07-2565 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิบั ..
08-07-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบทดสอบการกัดเซาะสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ช ..
22-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำพร้อมเติมอากาศต้นเเบบสำห ..
21-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Endroscope Camera จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุแบบพกพา จำนว ..
01-12-2563 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
08-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จ ..
08-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่ ..
22-12-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ ..
30-09-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม ..
05-07-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศา ..
06-07-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และ อาคารนว ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระบบภาพ เสียง และความปลอดภั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระย ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ..
22-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาค ..
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 ..
25-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
14-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดระบบอัตโนมัติมาตรวิทยาด้วยกล้องวิชั่นและเลเซอร์สแกน จำ ..
19-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT จำนวน 1 ชุด
20-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
04-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
30-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (ตั้ ..
18-02-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
20-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างเหมาทำความส ..
02-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
18-02-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
04-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี ..
01-02-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
30-05-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
24-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
04-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด (ครั้งท ..
13-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ลิฟท์โดยสา ..
05-01-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
30-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรั ..
25-02-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. จ ..
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
14-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอา ..
02-09-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อ ..
15-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. จำนวน 1 งาน
24-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
04-02-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. จำนวน 1 งาน
30-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกแ ..
14-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม ด้วยวิธีประกว ..
12-10-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม จำ ..
24-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม
18-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
28-09-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
12-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด
21-06-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด
21-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและ ..
12-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารส ..
14-03-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโ ..
15-06-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน ..
08-05-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง