2560-04-24 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
18-04-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
29-03-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนประตูน้ำงานระบบประปาในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 งาน
27-03-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานและหน้าต่าง ชั้น 9,10 จำนวน 1 งาน
31-03-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 เครื่อง
27-03-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก สำหรับอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริเวณด ..
10-04-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง-จัดซื้อเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง-โรงเรียนเตรียม
10-04-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
10-04-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ
03-04-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศ โครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉาย LCD Projector
30-03-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์การเรียนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 1 ง
27-03-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง อาคาร 64 ชั้น 2
13-03-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณรอบอาคารสหวิทยาการ มจพ. วิทยาเขตระยอง
07-03-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ณ มหาวิทยาลัย ..
30-01-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคา
26-01-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
19-01-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
13-01-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก ..
27-12-2559 แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
22-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-11-2559 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประกองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี3 จำนวน 4 รายการ
23-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
03-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
16-09-2016 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-10-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด จำนวน 1 เครื่อง
27-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
22-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย
16-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-08-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลาง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
01-06-2016 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15-03-2016 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านว ..
24-12-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
14-12-2015 ประกาศราคากลาง ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
15-12-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายรวม 1 ห้อง จำนวน 1 งาน
19-11-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
29-10-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
29-10-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึ ..
29-10-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศกลาง ชุดเครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณในการประลองพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ
15-09-2015 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ..
14-09-2015 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
11-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร
11-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
07-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน ..
07-08-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและปร ..
13-07-2015 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-07-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีสอบราคา
26-06-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศ มจพ. เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 1 งาน
23-06-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัย จำนวน 1 งาน
19-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector
10-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
09-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องจักรสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
09-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง
05-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง