2564-09-19 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
13-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค จำนวน ๑ ชุด
17-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 งาน
17-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบสาธารณูปโภคคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 งาน
15-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
15-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) ..
15-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
15-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
15-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ..
14-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ..
13-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ..
10-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
09-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data C ..
06-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
01-09-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
27-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยาก ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 52 อาคาร 44
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แว ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องเจียระไนราบ 2 เครื่อง
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรร ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างก ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นตงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระ ..
01-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแ ..
31-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคบาวด์คอมพิวติ้งเพื่อก้าวส ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมั ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
05-05-2564 ประกาศราคากลาง 2 สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลา ..
05-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..
20-08-2564 ประกาศ TOR ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
30-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Lear ..
05-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาควิชาครุศาสต ..
23-04-2564 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลาง และTOR เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
28-05-2564 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางและ TOR การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิ ..
09-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิธีเฉ ..
17-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Cire Switch กทม. (Cisco C9300, C9500) จำน ..
23-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เค ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จำน ..
03-08-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
03-08-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
03-08-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จำนวน ..
03-08-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจี ..
03-08-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ
03-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
29-07-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
29-07-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จ ..
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วย ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
29-07-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (C ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
29-07-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
29-07-2564 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807 ..
29-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
30-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส ..
23-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำ ..
19-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ..
15-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
15-04-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ
08-07-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ..
08-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
08-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
28-06-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาตู้สา ..
24-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
15-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอด ..
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอ ..
21-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบหองส ..
18-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Sco ..
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
24-05-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
26-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
27-04-2564 ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ด้ว ..
30-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออ ..
22-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี2564 สำนักห ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ..
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
04-02-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ฐานข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 ..
23-03-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 ..
24-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
12-02-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุด ..
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน จ ..
10-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการฯสำนักหอสมุ ..
06-08-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
01-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
26-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
16-03-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 ..
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 กิโลนิ ..
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
15-03-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ ..
05-03-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ
12-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
12-03-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
09-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
16-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมื ..
02-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
02-03-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
01-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย จำนวน 9 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
17-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (ภาควิชาครุศาส ..
17-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ
11-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชั้น 1 ถึงชั้น 5 ด้านศาลริมคลอง อาคาร 52 จ ..
08-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
04-02-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214- ..
05-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
28-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลกา ..
28-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full D ..
28-01-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางรายการชุดฝึกและสาธิตการประกอบแผงวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
28-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอ ..
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องขึ้นรูปวงจรรวม จำนวน 1 ระบบ
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบสมบัติทางกลระดับไมโคร จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแผงวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกและสาธิตการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน1 ชุด
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพับและตัดวงจรรวม จำนวน 1 ชุด
26-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
20-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
27-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังบำบัดน้ำเสีย อาคาร 44 จำนวน 1 งาน
25-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
11-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมริมทางเดินฝั่งน้ำตกข้างอาคาร 5 ..
11-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งและเช่าพื้นที่ระบบ Google Cloud Platform สำหรับการใช้ง ..
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Penetration Testing)
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ..
08-01-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง Sensor จำนวน 1 ชุด
16-12-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการอุปกรณ์ ..
01-10-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF Cooperative robot พร้อม Force/Torque ..
06-01-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ..
26-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 7 ..
26-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ..
22-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด ..
11-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการประมวลผลคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง
22-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
21-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอ ..
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Fir ..
12-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
08-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
28-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริ ..
06-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนของระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิ ..
05-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อ ..
25-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
23-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
23-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซือต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
23-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
22-12-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
22-12-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
22-12-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
21-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพื ..
17-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด ( ..
17-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 3 ..
16-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จ ..
15-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการะบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
09-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
09-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง จำนวน ..
09-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แ ..
22-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอรืเตอร์ LCD Full Digital ขนาด 3 ..
29-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
16-09-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
07-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
04-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ จำนวน ..
04-12-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการระบบตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มจพ.วิทยาเข ..
02-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
30-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
02-12-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดรา ..
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบ ..
30-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
30-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
10-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เคร ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศแผน ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เครื่อง
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 จำนวน 4 เ ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยนอกอาคาร ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนการสอน 4.0 ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์เพิ่มระยะสัญญาณภาพ จำนวน 1 ..
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงและตัดด้วยเลเซอร์และเครื่อง CNC 3 แกน จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบดิจิตอลชนิดพกพา จำนวน 40 เค ..
26-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
26-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
26-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา ..
25-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
25-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Plug ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Brea ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตั ..
17-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
12-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
09-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
06-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที ..
04-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนว ..
02-11-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1ชุด
02-11-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จ ..
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
30-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
27-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยา ..
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ..
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการ ..
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
07-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ประจำปี ..
07-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 กันย ..
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22-09-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
20-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
20-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เคร ..
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมเกล้าพระนครเ ..
05-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
05-10-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,00 ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 แอม ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Ful ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงลึ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสีแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
16-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบบริการประมวลผลภายในเพื่อการเรียนการสอน จำน ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบการประมวลผลแบบคลัสเตอร์สำหรับงานวิจัยทางคณ ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบล ..
21-09-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
17-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟี ..
24-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
18-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และ ..
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนกา ..
14-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
11-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1ชุด
11-09-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
10-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด
10-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำ ..
08-09-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน
28-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
28-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบั ..
28-08-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนก ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผ ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวอย่างทดสอ ..
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี จำนวน 1 ชุด
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี จำนวน 1 ชุด
24-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาห ..
26-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ..
26-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ระบบ
25-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
25-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
19-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่ ..
20-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก ..
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (KBASE) จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 ชุด
07-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
04-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
03-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
03-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector จำนวน 4 เครื่อง
29-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำ ..
29-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
22-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรม ..
01-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
21-07-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1งาน
20-07-2563 ประกาศแผน เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะ ชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบ ..
20-07-2563 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2, ..
20-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จ ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงป ..
15-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
01-07-2563 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
08-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตป ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจ ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงกรัษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปร ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจี ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ๑ ระบบ
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Co ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักาาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
18-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switc ..
18-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จำนวน 500 สิทธิ์
05-06-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
05-05-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
05-06-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชั้นสูง ..
30-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
30-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 ) ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน
28-05-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
26-05-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
08-05-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมขั้นสูง ..
03-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
03-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
10-04-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
13-04-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็ฯห้องปฏบัติการทางว ..
10-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาศูน ..
10-04-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประลองขั้นส ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและคว ..
12-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนและฝึกผลิตสื่อประสมและส ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน Internet of Thi ..
11-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ กล่องความต้านทานปรับค่าได้ จำนวน 10 กล่อง
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
16-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนว ..
19-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
18-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ ..
05-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโค ..
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital
02-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายความร่ ..
12-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ GRUND FOS อาคาร 44 จำนวน 1 ..
05-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
10-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
10-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างค ..
03-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
03-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2 ..
20-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
28-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสต ..
28-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
24-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
21-02-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
11-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
19-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
19-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคา ..
06-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
06-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
18-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชี ..
17-02-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
17-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ..
17-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมู ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204
14-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสี ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
30-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
30-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วย ..
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำ ..
24-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับก ..
24-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
23-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร ..
22-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
22-01-2563 ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
22-01-2563 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
22-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
20-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ..
21-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างง ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) กทม. ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracl ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กท ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefir ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และว ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจีนบ ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปร ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS I ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1410, ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Contro ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (C ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และยี่ ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 แ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 38 ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center กทม. และวิทยา ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3-5 อาคารอเนกประสงค์ จำน ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
08-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
16-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1, ..
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
07-01-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทย ..
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง FINN Space จำนวน 1 งาน
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประตูควบคุมการเข้า-ออกแบบปีกนก จำนวน 1 ชุด
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนว ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ และระบบเครือข่ายไร้สาย จำนว ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ19ตัวเก้าอี้36ตัว จำนวน 1 งาน
26-12-2562 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
23-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 จำนวน 1 ชุด และ ครุภั ..
23-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
23-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลคลัสเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
18-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ช ..
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
17-12-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ ..
17-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
11-12-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับภู ..
13-12-2562 ประกาศ TOR ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริม ..
15-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 ..
12-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
21-11-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ซื้อชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
28-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเร ..
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
27-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเร ..
31-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชา ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้นสูง จำนวน 20 ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน ..
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
18-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
18-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรรีรวิทยา จำนวน 1 งาน
21-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการไอโอที จำนวน 1 ชุด
22-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
22-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำน ..
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบิตการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1ห้อง
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รายการ
21-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตส ..
09-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออ ..
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปร ..
20-09-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12-07-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19-08-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
08-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0 จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเ ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ.วิทยาเ ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี จำนวน ..
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประจำปีงบประมา ..
10-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
02-07-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
02-10-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย IGIP จำนวน 1 งาน
24-09-2562 ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้างคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17-09-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรั ..
18-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ ..
30-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพ ..
16-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
25-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ..
13-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอา ..
02-01-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
01-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
02-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
19-09-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
09-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
02-09-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
30-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดก ..
09-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหม ..
26-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
23-08-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ ..
23-08-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร52) และอาคารปฏิบัติก ..
09-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบปร ..
09-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาค ..
02-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
02-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบตั้งแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีท ..
16-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย(Firewall PaloAlto) กท ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวั ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
24-07-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ..
31-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 141 ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่ ..
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม.รุ่น8120และว ..
08-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ..
09-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรัก ..
23-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งา ..
08-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
10-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา ซื้อโครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอั ..
10-07-2562 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
28-06-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
24-06-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
24-06-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3960-002-01-02/00002
06-06-2562 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ..
06-06-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จ ..
22-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม ..
22-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื ..
10-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน 136, ..
08-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน ..
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน ..
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199, ..
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน ..
24-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน 187, ..
21-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 39 รายการ วงเงิน 153,950 ..
29-04-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไ