2563-08-08 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (KBASE) จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
07-08-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 ชุด
07-08-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
04-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
03-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
03-08-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector จำนวน 4 เครื่อง
29-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำ ..
29-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
23-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
22-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรม ..
01-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
21-07-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ห้อง 214-215 อาคาร 52 จำนวน 1งาน
20-07-2563 ประกาศแผน เครื่องกัดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศประกวดราคา ชุดฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมตัวแสดงผลแบบสัมผัส จำวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศแผน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเวลาจริง จำนวน 1 ระบบ
20-07-2563 ประกาศแผน ชุดทดลองอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนหลายชนิด จำนวน 1 ชุด
20-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบ ..
20-07-2563 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2, ..
20-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จ ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ..
14-07-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงป ..
15-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
01-07-2563 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
08-07-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตป ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจ ..
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
26-06-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงกรัษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปร ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจี ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ๑ ระบบ
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Co ..
23-06-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักาาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
18-06-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switc ..
18-06-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks จำนวน 500 สิทธิ์
05-06-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
05-05-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
05-06-2563 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชั้นสูง ..
30-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสำรองน้ำประปา อาคาร 44
30-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างข้างบันได คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 ) ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน
28-05-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
26-05-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
08-05-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมขั้นสูง ..
03-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
03-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีและสารสนเท ..
10-04-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
13-04-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 52-201-204 เพื่อเป็ฯห้องปฏบัติการทางว ..
10-04-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาศูน ..
10-04-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประลองขั้นส ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำและคว ..
12-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนและฝึกผลิตสื่อประสมและส ..
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน Internet of Thi ..
11-03-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ กล่องความต้านทานปรับค่าได้ จำนวน 10 กล่อง
11-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
03-04-2563 ประกาศ TOR เครื่องทดสอบแรง Fatigue ต่อรางรถไฟ ไม้หมอน และอุปกรณ์ยึดจับ ขนาด 500KN จำนวน 1 ชุด
16-03-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและเขียนแบบ จำนว ..
19-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
18-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ ..
05-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโค ..
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital
02-03-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายความร่ ..
12-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ GRUND FOS อาคาร 44 จำนวน 1 ..
05-03-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
10-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
10-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างค ..
03-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
03-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2 ..
20-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
28-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสต ..
28-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
24-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
21-02-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
05-02-2563 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
11-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
19-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
19-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคา ..
06-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
06-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ ..
18-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชี ..
17-02-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ..
17-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ..
17-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมู ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-02-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงห้อง 201-204
14-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสี ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
30-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
30-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วย ..
28-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำ ..
24-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับก ..
24-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
23-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร ..
22-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
22-01-2563 ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
22-01-2563 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เค ..
22-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
20-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ..
21-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างง ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) กทม. ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall PaloAlto) ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracl ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กท ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefir ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และว ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจีนบ ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปร ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS I ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1410, ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Contro ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (C ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และยี่ ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 แ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX 5200) จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจ ..
17-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 38 ..
17-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center กทม. และวิทยา ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3-5 อาคารอเนกประสงค์ จำน ..
17-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
08-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
16-01-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Vloume License จำนวน 700 FTE
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
16-01-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
16-01-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1, ..
13-01-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนว ..
07-01-2563 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทย ..
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง FINN Space จำนวน 1 งาน
03-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประตูควบคุมการเข้า-ออกแบบปีกนก จำนวน 1 ชุด
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนว ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ และระบบเครือข่ายไร้สาย จำนว ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ..
02-01-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ19ตัวเก้าอี้36ตัว จำนวน 1 งาน
26-12-2562 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
23-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 จำนวน 1 ชุด และ ครุภั ..
23-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
23-12-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลคลัสเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
18-12-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ช ..
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
17-12-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
17-12-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ ..
17-12-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
11-12-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับภู ..
13-12-2562 ประกาศ TOR ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริม ..
15-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 ..
12-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
29-11-2562 ประกาศประกวดราคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
21-11-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ซื้อเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ซื้อชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
28-11-2562 ประกาศประกวดราคา ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเร ..
28-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
27-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV DIGITAL
26-11-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเร ..
31-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รา ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชา ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้นสูง จำนวน 20 ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน ..
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
25-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสริรวิทยา จำนวน 1 งาน
18-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
18-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง
25-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรรีรวิทยา จำนวน 1 งาน
21-11-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการไอโอที จำนวน 1 ชุด
22-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
22-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำน ..
21-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
21-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบิตการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึก และประ ..
21-11-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดประสิทธิภาพยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1ห้อง
08-10-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน ระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด 1 รายการ
21-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตส ..
09-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออ ..
06-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปร ..
20-09-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12-07-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19-08-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
08-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0 จำนวน 1 ระบบ
06-11-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเ ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ.วิทยาเ ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ..
15-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี จำนวน ..
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประจำปีงบประมา ..
10-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษ ..
02-07-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหก ..
02-10-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
01-10-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย IGIP จำนวน 1 งาน
24-09-2562 ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้างคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17-09-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรั ..
18-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ ..
30-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพ ..
16-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
25-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ..
13-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอา ..
02-01-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
01-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
02-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
19-09-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
09-09-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
02-09-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
30-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดก ..
09-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหม ..
26-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Or ..
23-08-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ ..
23-08-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร52) และอาคารปฏิบัติก ..
09-08-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบปร ..
09-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาค ..
02-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
02-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบตั้งแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีท ..
16-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย(Firewall PaloAlto) กท ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับการประลองขั้ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษา จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ จำนวน ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริมและวั ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดสาธิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์ไฟฟ้า จ ..
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด
15-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการข ..
24-07-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ..
31-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MST40 และ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 141 ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
14-08-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่ ..
09-08-2562 ประกาศแผน แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม.รุ่น8120และว ..
08-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ..
09-07-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรัก ..
23-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งา ..
08-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง ..
10-07-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ซื้อโครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอั ..
10-07-2562 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
28-06-2562 ประกาศแผน งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิ ..
24-06-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
24-06-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3960-002-01-02/00002
06-06-2562 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราย ..
06-06-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จ ..
22-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม ..
22-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื ..
10-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน 136, ..
08-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 55 รายการ วงเงิน ..
17-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน ..
16-05-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199, ..
29-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน ..
24-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 44 รายการ วงเงิน 187, ..
21-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 39 รายการ วงเงิน 153,950 ..
29-04-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จำนวน 81 รายการ ..
26-04-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จำนวน 81 รายก ..
22-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ..
19-04-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือภาษาไทยเละภาษาต่างประเทศ จำนวน 111 รายการ วงเง ..
02-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1 ..
01-05-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ วงเงิน 169,004.00 บาท
24-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 1 ..
22-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135, ..
22-05-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 37 รายการ 135,859 บาท
13-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 รายการ 100, ..
14-05-2562 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
23-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเสริม (Disk Shelf) สำหรับเชื่อมต ..
22-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replicatio ..
17-05-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
27-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-03-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงาน ..
30-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสา ..
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ค ..
13-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (คร ..
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
27-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
15-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผน ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
07-05-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
14-05-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
01-05-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรมจำนวน 40 ชุด
19-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขต ..
20-12-2561 ประกาศประกวดราคา สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ ..
11-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองแ ..
26-04-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
27-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
23-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
23-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร ..
14-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
18-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
10-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาส ..
25-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล ..
15-11-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
17-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
27-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม 8 รายการ
24-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองและกู้คื ..
11-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
09-04-2562 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่ ..
01-04-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานแ ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้ ..
19-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโน ..
26-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ค ..
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
13-12-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
12-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
20-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศเช ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปร ..
29-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจั ..
22-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
15-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาโรงงานดิจิตอล และการผลิตแบบ ..
25-03-2562 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างโครงการซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..
25-03-2562 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยว ..
21-03-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางราคากลางโครงการ การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จาน ..
21-03-2562 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเ ..
06-03-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เอกสา ..
22-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซ ..
05-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
20-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงาน ..
22-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
21-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
18-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
14-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัด ..
26-10-2561 ประกาศราคากลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สำเนาชุดสื่อประกอบการเรียนการสอน/หนังสือ แ ..
26-10-2561 ประกาศราคากลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างจัดทำต้นฉบับ Animation และ e-book ประกอบสื่อการ ..
08-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขต ..
20-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีป ..
15-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ออ ..
24-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉ ..
29-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
20-12-2561 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
04-02-2562 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยา ..
07-02-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตร ..
17-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
30-01-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
26-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ)
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 28 รายการ)
13-12-2561 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
24-12-2561 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 94 รายการ
21-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างผู้คว ..
25-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..
16-01-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
16-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม
10-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้ ..
07-01-2019 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาคารบริหารและอาคารหอประชุม มจพ.วิทยาเขตปร ..
20-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท
04-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท
03-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท
22-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55
23-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
20-08-2561 ประกาศประกวดราคา 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
22-08-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท
08-08-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14231บาท
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
30-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
30-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
03-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
06-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
14-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
14-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคา ..
20-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
19-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
12-12-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรั ..
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้น ..
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภั ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educat ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองร ..
19-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
28-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด จำนวน 1 ระบบ
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน ..
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์แบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
22-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
21-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร52) แ ..
21-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการชุดมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
20-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรน ..
13-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโ ..
13-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
19-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
19-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคา ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดั ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระบ ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Edu ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Ed ..
14-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภา ..
14-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคา ..
13-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื ..
09-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิ ..
09-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคา ..
08-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวนราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประ ..
05-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
05-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
29-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
30-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
25-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
18-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเม ..
25-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
29-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
29-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคากลาง รายการเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด
19-10-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
17-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที ..
16-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
04-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา ..
04-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
11-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเรียน ..
10-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่ ..
05-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เ ..
09-10-2561 ประกาศสอบราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
09-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educ ..
28-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ..
05-10-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุป ..
05-10-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาค ..
05-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
27-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประลองระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ..
24-09-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป จำนวน 15 เครื่อง
21-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้ ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรียนการสอน E ..
19-09-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรีย ..
14-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประลองปฐพีกลศาสตร์และงานคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..
13-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จ ..
12-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติ ..
12-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร 52) และอาคารป ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอ ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ..
10-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงาน แบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ จำน ..
11-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จ ..
11-09-2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
11-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
07-09-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติ ..
10-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
31-08-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่างเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรร ..
14-08-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
20-07-2561 ประกาศแผน ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
06-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ด้วยว ..
07-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชิน ..
30-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27-08-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางทำความสะอาดและ ปปช. ปีงบประมาณ 2562
03-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
06-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน ..
20-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
21-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร ..
16-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 3 รา ..
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9x2.35 เมตร
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ..
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภาย ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับกา ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำน ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาครุศาสตร์ ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ..
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 30KVA วิทยาเขตปราจีนบุรี
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
11-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. ..
03-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
02-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.44
31-07-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน งบประมาณ พ ..
20-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ประจำปีงบประมาณ 2562
20-07-2561 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
20-07-2561 ประกาศแผน เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง
31-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
18-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ..
10-07-2561 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและร่างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร 81-82
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20-07-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
27-04-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลางแผนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ2561
01-06-2561 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
11-07-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
11-07-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
13-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง แผนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระ ..
11-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจ ..
10-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
06-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วย ..
06-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ข ..
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง ด้วยวิ ..
17-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
14-06-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว
14-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว 1 ระบบ
14-06-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลาง ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางฐานข้อมูล Scopus
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ขนาด 500 ..
11-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีปร ..
09-04-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้ว ..
27-03-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอ ..
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เ ..
30-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการกา ..
21-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้ง ..
19-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ..
19-03-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
19-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
07-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สามมิติเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-02-2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
19-02-2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์-ปรับปรุงใหม่
19-02-2561 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 งาน
15-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา AQA ระยะที่ 2 ..
15-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ..
15-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางระบบสร้างสื่อ3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
13-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จ ..
13-02-2561 ประกาศแผน ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
15-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด ..
16-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด
13-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการลานสวนปาล ..
13-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์
13-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ลิฟต์ยกรถ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน คานบน
13-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ..
08-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องเรียน
08-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง
08-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง วัสดุปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 รายการ
08-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด
08-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานติตดั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องเรียน จำนวน1 งาน
08-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR วัสดุปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 รายการ
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
02-02-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
11-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องเชื่อมติก
31-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
31-01-2561 ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
22-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 ระบบ
22-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง
17-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF ระบบ Force Control Robot Grippe ..
15-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจัดซื้อออสซิสโลสโคป จำนวน 20 เครื่อง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ Wi-Fi จำนวน 10 ชุด
11-01-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบเสาไฟอัจฉริยะ ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV)
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV) 100 ชุด
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 รวม 2 รายการ จำนวน 1 ชุด
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จ้างงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ จำนวน 4 เครื่อง
21-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ)
08-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
08-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS)
09-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
08-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
22-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
18-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ จำนวน 1 งาน
15-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง
27-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
11-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ราคาลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายชั้น 5 จำนวน 9 ห้อง จำนวน 1 ชุด
08-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพร้อมติดตั้ง
07-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
23-11-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
17-11-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 1 ระบบ
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ จำนวน 1 ตัว
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
07-11-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2)
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR เครนยกของ (ครั้งที่ 2)
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
09-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2 )
09-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งท ..
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต ..
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหก ..
06-11-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
02-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็ ..
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Industry4.0
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Indust ..
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคารกลาง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
19-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
19-10-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกา ..
19-10-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
21-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
27-09-2560 ประกาศแผน ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
11-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
02-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
21-09-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
07-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
29-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
07-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
10-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
31-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
26-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
18-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
03-04-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศ โครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉาย LCD Projector
22-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-11-2559 ประกาศราคากลาง 2 ครุภัณฑ์ประกองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี3 จำนวน 4 รายการ
23-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
03-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
16-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-10-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด จำนวน 1 เครื่อง
27-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
22-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย
16-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-08-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลาง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
25-07-2016 ประกาศ TOR -ร่าง- ประกาศ ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบั ..
01-06-2016 ประกาศราคากลาง 2 งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15-03-2016 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านว ..
24-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
14-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
15-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายรวม 1 ห้อง จำนวน 1 งาน
27-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำห้องแสดงผลงานและสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
26-11-2015 ประกาศ TOR รายการ เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็วสูงและโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับจัดทำระ ..
23-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการออบแบบเครื่องกลฯ
23-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
19-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประลองฯแมคคาทรอนิกส์
19-11-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงประลองปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกร ..
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 63
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 42
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 42 ชั้น 7ฯ
29-10-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
29-10-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึ ..
29-10-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศกลาง ชุดเครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณในการประลองพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ
21-10-2015 ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงห้องวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง 1 งาน
21-10-2015 ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกสอนด้านวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ห้อง 1 งาน
21-10-2015 ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
21-09-2015 ประกาศสอบราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ..
16-09-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ( ..
14-09-2015 ประกาศสอบราคา งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
14-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
11-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร
11-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
07-09-2015 ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน 1 ชุด
07-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน ..
19-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
07-08-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและปร ..
18-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
11-08-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
03-08-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
29-07-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
29-07-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-07-2015 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทาง ..
16-07-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-07-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีสอบราคา
26-06-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศ มจพ. เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 1 งาน
26-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินโดยวิธีคัดเล ..
23-06-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัย จำนวน 1 งาน
23-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธี ..
25-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถประจำตำแหน่ง)
02-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการท ..
29-05-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ..
14-05-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบั ..
28-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ค ..
17-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ..
09-04-2015 ประกาศประกวดราคา