2562-03-22 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
19-03-2562 ประกาศประกวดราคา สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
06-03-2562 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เอกสา ..
22-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซ ..
05-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
20-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงาน ..
22-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
21-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรั ..
18-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ ..
14-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัด ..
18-02-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่างTOR ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาโรงงานดิจิตอล และการผลิตแบบเชื่อมต่อข้ ..
26-10-2561 ประกาศราคากลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สำเนาชุดสื่อประกอบการเรียนการสอน/หนังสือ แ ..
26-10-2561 ประกาศราคากลาง สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศราคากลางจ้างจัดทำต้นฉบับ Animation และ e-book ประกอบสื่อการ ..
08-03-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขต ..
20-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีป ..
15-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ออ ..
24-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉ ..
29-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
20-12-2561 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
04-02-2562 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยา ..
07-02-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตร ..
17-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
30-01-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
26-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ)
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 28 รายการ)
13-12-2561 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
24-12-2561 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 94 รายการ
21-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างผู้คว ..
25-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ..
16-01-2562 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
16-01-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม
10-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้ ..
07-01-2019 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07-01-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาคารบริหารและอาคารหอประชุม มจพ.วิทยาเขตปร ..
20-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท
04-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท
03-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือภาษาไทย 600 บาท
22-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55
23-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
20-08-2561 ประกาศประกวดราคา 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
22-08-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท
08-08-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,418 บาท
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14231บาท
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
30-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
06-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
30-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
23-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
03-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
06-12-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
14-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
14-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคา ..
20-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
19-11-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ (จำนวน 59 รายการ)
12-12-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรั ..
13-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้น ..
12-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภั ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educat ..
11-12-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองร ..
19-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
28-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
28-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์จำนวน1เครื่อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด จำนวน 1 ระบบ
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องกัดลายทองแดงสำหรับการสร้างสรรค์แผ่นวงจรพิพม์ จำนวน ..
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์แบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 2 เครื่อง
27-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
22-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
21-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร52) แ ..
21-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการชุดมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
20-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรน ..
13-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโ ..
13-11-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ..
19-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ
19-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคา ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดั ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระบ ..
16-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Edu ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
16-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน Ed ..
14-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภา ..
14-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคา ..
13-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื ..
09-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิ ..
09-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคา ..
08-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07-11-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวนราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประ ..
05-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ จำนวน 1 ระบบ
05-11-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
05-11-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
29-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
30-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
25-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
18-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเม ..
25-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 จำนวน 1 ร ..
29-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
29-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
01-08-2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคากลาง รายการเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด
19-10-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
17-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที ..
16-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศ ..
04-10-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง อุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา ..
04-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาธิตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกว ..
11-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเรียน ..
10-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่ ..
05-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เ ..
09-10-2561 ประกาศสอบราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำ ..
09-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Educ ..
28-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ..
05-10-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุป ..
05-10-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาค ..
05-10-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภายในอาคาร 52 จำน ..
27-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประลองระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ..
24-09-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป จำนวน 15 เครื่อง
21-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้ ..
19-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรียนการสอน E ..
19-09-2561 ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเรีย ..
14-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประลองปฐพีกลศาสตร์และงานคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..
13-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จ ..
12-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติ ..
12-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร 52) และอาคารป ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระ ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอ ..
13-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ..
10-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงาน แบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ จำน ..
11-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จ ..
11-09-2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
11-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประ ..
07-09-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติ ..
10-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding
31-08-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่างเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรร ..
14-08-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง ประกาศร่างและเอกสารเชิญชวนทำความสะอาดครั้งที่ 1 ปี2562
20-07-2561 ประกาศแผน ประกาศ เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
06-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน 3 ชุด ด้วยว ..
07-09-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชิน ..
30-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27-08-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางทำความสะอาดและ ปปช. ปีงบประมาณ 2562
03-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
06-09-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำนวน ..
20-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแล ..
21-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัยเครื่องข่ายคอมพิวเตอร ..
16-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 3 รา ..
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
15-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9x2.35 เมตร
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง
14-08-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ..
10-08-2561 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับความปลอดภัยภาย ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับกา ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดขับเคลื่อนและสร้างภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอร์โว จำน ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาครุศาสตร์ ..
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 1 ชุด
08-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกัดเพลาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ..
02-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 30KVA วิทยาเขตปราจีนบุรี
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0
01-08-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตระยอง
11-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. ..
03-05-2561 ประกาศแผน ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
02-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.44
31-07-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน งบประมาณ พ ..
20-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ประจำปีงบประมาณ 2562
20-07-2561 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
20-07-2561 ประกาศแผน เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง
31-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7
18-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ..
10-07-2561 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและร่างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร 81-82
12-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20-07-2561 ประกาศแผน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
27-04-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลางแผนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ2561
01-06-2561 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
11-07-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
11-07-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
13-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง แผนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระ ..
11-07-2561 ประกาศราคากลาง ราคากลางจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจ ..
10-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk 250 GB จำนวน 50 ตัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
06-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วย ..
06-07-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ข ..
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง ด้วยวิ ..
17-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานหินเรียง มจพ. วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
14-06-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว
14-06-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว 1 ระบบ
14-06-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลาง ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศแผน สำนักหอสมุดกลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปราจีนบุรี
14-06-2561 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางฐานข้อมูล Scopus
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
15-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ขนาด 500 ..
11-05-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีปร ..
09-04-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
29-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้ว ..
27-03-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอ ..
22-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบดินด้วยแรงพลศาสตร์ จำนวน 1 เ ..
30-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องระบบปฏิบัติการกา ..
21-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้ง ..
19-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ..
19-03-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
19-03-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
07-03-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สามมิติเชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-02-2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
19-02-2561 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์-ปรับปรุงใหม่
19-02-2561 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 งาน
15-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา AQA ระยะที่ 2 ..
15-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ..
15-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางระบบสร้างสื่อ3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
13-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จ ..
13-02-2561 ประกาศแผน ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน ..
15-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด ..
16-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด
13-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการลานสวนปาล ..
13-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์
13-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ลิฟต์ยกรถ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน คานบน
13-02-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ชุด ..
08-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องเรียน
08-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง
08-02-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง วัสดุปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 รายการ
08-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด
08-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานติตดั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องเรียน จำนวน1 งาน
08-02-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR วัสดุปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 รายการ
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คณะบริหารธุรกิจ)
02-02-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกส ..
11-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องเชื่อมติก
31-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
31-01-2561 ประกาศแผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนมอเตอร์ จำนวน 1 งาน
22-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น จำนวน 1 ระบบ
22-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง
17-01-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 DOF ระบบ Force Control Robot Grippe ..
15-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจัดซื้อออสซิสโลสโคป จำนวน 20 เครื่อง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ Wi-Fi จำนวน 10 ชุด
11-01-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบเสาไฟอัจฉริยะ ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV)
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV) 100 ชุด
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 รวม 2 รายการ จำนวน 1 ชุด
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จ้างงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ จำนวน 4 เครื่อง
21-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ)
08-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
08-01-2561 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS)
09-01-2561 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างต่อเติมอาคาร81-82 คณะวิศวกรรมศาสตร์
08-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
22-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
18-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ จำนวน 1 งาน
15-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง
27-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
11-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ราคาลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายชั้น 5 จำนวน 9 ห้อง จำนวน 1 ชุด
08-12-2560 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพร้อมติดตั้ง
07-12-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
23-11-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน ๑ งาน
17-11-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 1 ระบบ
13-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ จำนวน 1 ตัว
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
07-11-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุ ..
02-11-2560 ประกาศแผน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมน ..
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ ..
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2)
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ (ครั้งที่ 2 )
07-11-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR เครนยกของ (ครั้งที่ 2)
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
09-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ (ครั้งที่ 2 )
09-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งท ..
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต ..
07-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
08-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหก ..
06-11-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
02-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็ ..
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-11-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Industry4.0
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศ TOR ประกาศ TOR เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Indust ..
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคารกลาง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโร ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ ..
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวง ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจ ..
02-11-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะการเรี ..
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดกำล ..
17-10-2560 ประกาศแผน จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๒-๓ อาคาร ๘๑ จำนวน 1 งาน
19-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและสัมมนาทางวิชา ..
19-10-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกา ..
19-10-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 1006 และ1008 จำนวน 1 งาน
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้ ..
21-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารบริการสาธารณูปโภคกลาง
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 รายการ
17-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเช่าโปรแกรม)
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดปฏิกรณ์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการ เครื่อง Gel Permeation Chomatography (GPC) จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่องระเหยตัวทำละลายสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
16-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อรายการชุดเครื่อง UV-Vis สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
12-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
27-09-2560 ประกาศแผน ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
11-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อม ..
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 งาน
02-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 1106-1108 จำนวน 1 งาน
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II ขนาด 1.50 ม. จำน ..
10-10-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจ ..
05-10-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง
21-09-2560 ประกาศแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยภายในอาคารศูนย์วิจั ..
06-10-2560 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มจพ. วิทยาเขตระยอง
25-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ..
07-09-2560 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน ..
29-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผ่าดูการทำงานภายในเครื่องยนต์กังหันก๊ ..
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสำนักงาน 61
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม แล ..
07-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
10-08-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสม ..
31-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด
27-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องเรียนรวมขนาด 40 คน จำนวน 21 ชุด
26-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างศาลากลางน้ำ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฐานเสาธงชาติ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
18-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงคราม 2 จำนวน 1 ห้อง
18-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 จำนวน 1 ชุด
20-07-2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี
03-04-2560 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศ โครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉาย LCD Projector
22-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้วิธ ..
27-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21-12-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีคั ..
11-11-2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 3 จำนวน 1 ห้อง
03-11-2559 ประกาศราคากลาง 2 ครุภัณฑ์ประกองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี3 จำนวน 4 รายการ
23-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
03-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 2 จำนวน 5รายการ
16-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-10-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์และจากธรรมชาติ จำนวน 1 เ ..
04-10-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด จำนวน 1 เครื่อง
27-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
22-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย
16-09-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
04-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประส ..
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
05-08-2016 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-08-2016 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลาง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
25-07-2016 ประกาศ TOR -ร่าง- ประกาศ ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบั ..
01-06-2016 ประกาศราคากลาง 2 งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15-03-2016 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านว ..
24-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
14-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
15-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015 ประกาศราคากลาง 2 ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายรวม 1 ห้อง จำนวน 1 งาน
27-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำห้องแสดงผลงานและสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ
26-11-2015 ประกาศ TOR รายการ เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็วสูงและโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับจัดทำระ ..
23-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการออบแบบเครื่องกลฯ
23-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
19-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประลองฯแมคคาทรอนิกส์
19-11-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงประลองปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีวิศวกร ..
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 63
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 42
10-11-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 42 ชั้น 7ฯ
29-10-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
29-10-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึ ..
29-10-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศกลาง ชุดเครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณในการประลองพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ
21-10-2015 ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงห้องวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง 1 งาน
21-10-2015 ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกสอนด้านวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ห้อง 1 งาน
21-10-2015 ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
21-09-2015 ประกาศสอบราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
15-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ..
16-09-2015 ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ( ..
14-09-2015 ประกาศสอบราคา งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
14-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
11-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร
11-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 1 ชุด
09-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
07-09-2015 ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน 1 ชุด
07-09-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน ..
19-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาอบชุบโลหะระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด
07-08-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและปร ..
18-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและประลองรวม
11-08-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
04-08-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด
03-08-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
29-07-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
29-07-2015 ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
27-07-2015 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินีด้วยวิธีการทาง ..
16-07-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
16-07-2015 ประกาศ TOR รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-07-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีสอบราคา
26-06-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศ มจพ. เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 1 งาน
26-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินโดยวิธีคัดเล ..
23-06-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัย จำนวน 1 งาน
23-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัยโดยวิธี ..
25-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถประจำตำแหน่ง)
02-06-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการท ..
29-05-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร ..
14-05-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบั ..
28-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (ค ..
17-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ..
09-04-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผล ..
19-03-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector
12-03-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบ ..
12-03-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 46 จำนวน 1 งาน
10-03-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
09-03-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องจักรสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
09-03-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง
05-03-2015 ประกาศ TOR ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05-03-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05-03-2015 ประกาศ TOR ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
05-03-2015 ประกาศราคากลาง 2 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
05-03-2015 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายห ..