2565-07-05 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระบบภาพ เสียง และความปลอดภั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระย ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อ ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภั ..
30-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ..
22-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาค ..
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 ..
19-08-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
25-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ งา ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
14-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดระบบอัตโนมัติมาตรวิทยาด้วยกล้องวิชั่นและเลเซอร์สแกน จำ ..
19-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT จำนวน 1 ชุด
20-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
04-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
30-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (ตั้ ..
18-02-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
20-08-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างเหมาทำความส ..
02-08-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
18-02-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
04-02-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี ..
01-02-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุ ..
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
30-05-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาชั้น 7 จำนวน 1 งาน
04-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
24-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้ององค์กรกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
04-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด (ครั้งท ..
13-01-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ลิฟท์โดยสา ..
05-01-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
30-04-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรั ..
25-02-2562 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. จ ..
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ อาคารยิมเนเ ..
14-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอา ..
15-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. จำนวน 1 งาน
24-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
04-02-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. จำนวน 1 งาน
30-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
02-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกแ ..
14-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม ด้วยวิธีประกว ..
12-10-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม จำ ..
24-08-2563 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม
18-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ..
07-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
28-09-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ..
12-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด
21-06-2562 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด
21-08-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและ ..
12-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารส ..
14-03-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโ ..
15-06-2561 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน ..
08-05-2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค ..
08-01-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
24-04-2561 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
28-06-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้ ..
21-06-2565 ประกาศแผน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง จ้ ..
29-06-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ..
29-06-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย กทม. วิทยาเขตปราจ ..
08-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการซฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการ ..
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศราคาซื้อซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนก ..
16-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่างขอบเขตของครุภัณฑ์ รายการซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ..
26-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรี ..
05-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเขตกรุ ..
20-02-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบโทรศัพท์และสื่อสาร มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพฯ
20-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
02-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
13-02-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปร ..
13-02-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
28-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง
16-03-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ. วิทยาเขตกร ..
28-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดซอฟต์แวร์การจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมสายอากาศ จำนวน 1 ชุด
02-03-2563 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพ ด้ว ..
02-03-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโ ..
31-07-2562 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชิ ..
09-07-2562 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแ ..
09-07-2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความ ..
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาห ..
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิ ..
26-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนว ..
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
03-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
05-01-2565 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ด้านเสียง จำนวน 1 ชุด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ด้านเสียง จำนวน 1 ชุด
27-12-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหก ..
04-01-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม Co-working Spac ..
25-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม Co-wor ..
15-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ฉากและไฟ จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ฉากและไฟ จำนวน 1 ชุด
30-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล จำนวน 1 ชุด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล จำนวน 1 ชุด
08-12-2564 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน ..
01-09-2564 ประกาศแผน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาทำความสะอาดคณะ ..
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด (ครั้งท ..
15-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน ECC ภาคตะวันออก จำนวน 6 ชุด
08-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบค ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันท ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรั ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณ ..
22-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรั ..
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสา ..
22-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมน ..
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์ จ ..
15-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุแบบพกพา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
08-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร จำนว ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด ..
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน
16-03-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน
12-10-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน จ ..
12-10-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
22-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์ ..
13-06-2565 ประกาศราคากลาง (สำนักหอสมุดกลาง) ราคากลางและTOR ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน
08-06-2565 ประกาศแผน (สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน
17-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 ชุด
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
23-06-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความ ..
23-06-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และ อาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต ..
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด 1.8 ลิตร จำนวน ..
16-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
27-01-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีบนผิวด้วยเทคนิคการแพร่รังสีเอกซ์ จำนวน 1 ชุด
05-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบ ..
16-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วัฏภาคของสาร จำนวน 1 ชุด
03-11-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาต ..
09-12-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 ..
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง จ ..
18-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีบนผิวด้วยเทคนิคการแพร่รังสีเอกซ์ จำนวน ..
03-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปฏิกิ ..
12-11-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแก็สโครมาโตกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมเหลว และสารเชื้อเ ..
25-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิดเฮดสเปส จำนวน 1 ชุด
06-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
20-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุน จำนวน 1 ชุด
05-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความเสถียรของการออกซิไดซ์ของเชื้อเพลิงเหลว จำนวน 1 ..
13-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวิเคราะห์วัฏภาคของสาร จำนวน 1 ชุด
15-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
08-10-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บตัวอย่างสารแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง
12-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง ..
10-06-2565 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 ..
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความเสถียรของการออกซิไดซ์ของเชื้อเพลิงเหลว จำนวน 1 เครื่อง
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อตู้เก็บตัวอย่างสารแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิดเฮดสเปส จำนวน 1 ชุด
15-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
26-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาควา ..
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วัฏภาคของสาร จำนวน 1 ชุด
23-09-2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุน จำนวน 1 ชุด
01-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2565 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 ..
10-06-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานจ ..
09-06-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
04-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทีมบันทึกวิดีโอ Workshop จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาดูแลบำรุงรัก ..
23-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ จ้างเหมาบริการรักษาค ..
20-05-2565 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซ่อมแซมสวิตช์เกียร์ฉ ..
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยว ..
01-06-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
05-05-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงานคณบดี จำ ..
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยว ..
17-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล(จำนวน 3 ฐาน) และวารสารภาษาต่างประเ ..
18-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 (สำนักหอสมุดกลาง)
12-04-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำนวน 1 งาน
12-04-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำนวน 1 งาน
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำ ..
31-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้าง Payload ของทีมที่ชนะเลิศสำหรับดาวเทียม Flight Mod ..
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุด Debugging Board สำหรับทดสอบ Payload จำนวน 1 งาน โ ..
27-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แ ..
06-08-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน ..
23-03-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
22-03-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
10-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา ..
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรา ..
14-03-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพักอจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุก ..
14-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ..
09-03-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (52-510) เพื่อสร้างบร ..
04-03-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
18-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
15-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
14-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ จำ ..
14-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
31-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
09-02-2565 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบเอนกประ ..
09-02-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
09-02-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด
08-02-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด
01-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
01-02-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ..
01-02-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
27-01-2565 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 ..
28-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ
28-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
26-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและเขียนแบบห้อง 510-511 จำนวน 1 งาน
25-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
20-01-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม จำนวน 11 ชุด วิทยา ..
19-01-2565 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 ..
19-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ
19-01-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน 25,000 ..
19-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ..
19-01-2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกร ..
12-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันทากาว ..
13-01-2565 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ..
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
05-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ
10-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ระบบ
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) 60KVA ห้องเซิฟเวอร์ (Da ..
11-01-2565 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในห้องสะอาด จำนวน 1 ระบบ
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาค ..
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธ ..
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
28-12-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
01-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล จำนวน ..
29-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำวน 1 ชุด
22-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
30-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร ..
29-12-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน ๒๕,๐๐๐ Lice ..
24-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องวิเ ..
21-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องอัด ..
21-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดระบบสาธ ..
23-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
17-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ..
15-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
16-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดวิเคราะ ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเทรินเอ ..
14-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสง วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
09-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เ ..
13-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุด ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
09-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั ..
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 1 จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดซื้อเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz จำนวน 1 ชุด
07-12-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
02-12-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง ..
01-12-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ จำนวน ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมา ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแ ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
30-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันทากาว ..
30-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธ ..
29-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่างประกวดเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
23-11-2564 ประกาศราคากลาง ราคากลางเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
09-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ คลื่นความถี่ 400 MHz 1 ชุด
26-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบแขนกลหุ่นยนต์ ..
25-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการร ..
26-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ความละเอียดสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนว ..
26-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
25-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องทดสอบสภาวะอวกาศ จำนวน 1 ชุด
25-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
25-11-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เ ..
25-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทำกันซึมดาดฟ้าอาคารคณะเทคโนโลยีและ ..
24-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
23-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 44 และอาคาร 52 จำนวน 1 งาน
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ
23-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
23-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ..
23-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกราค ..
22-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ ..
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
18-11-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อ Router หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
18-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนว ..
18-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
18-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
17-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโคเพลท ระบบมัลติเทคชั่น จำนวน 1 ชุด
17-11-2564 ประกาศราคากลาง ราคากลางรายการชุดเครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโคเพลท ระบบมัลติเทคชั่น จำนวน 1 ชุด
17-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางรายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
17-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
18-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
18-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
17-11-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อ Router หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ คร ..
16-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
15-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
09-07-2564 ประกาศแผน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างปรับปรุงและถ่าย โอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Libr ..
04-10-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคโค ..
08-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมการขับเคลื่อนประตูทางเข้าออกอัจฉริยะอาคาร 44 และอ ..
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
10-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตโอโซนเข้มข้นแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง
24-05-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
03-11-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
09-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ..
09-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ..
09-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
03-11-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองสถาน ..
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เค ..
03-11-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
28-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
25-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
25-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุ ..
20-10-2564 ประกาศ TOR ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน จำ ..
19-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antiriru ..
19-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SPSS จำนวน 30 License
14-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
14-10-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อ ..
14-10-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data Ce ..
11-10-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
11-10-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปร ..
07-10-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ ..
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารน ..
30-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนต ..
29-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห ..
29-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเ ..
20-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติกา ..
20-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อการจัดระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
23-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลศา ..
23-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอ ..
17-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกน 3 มิต ..
17-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาช ..
14-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ..
13-09-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ..
10-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. ว ..
09-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าในห้อง Data C ..
06-09-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการจ้างเหมาดูรักษาและทำความสะอาด อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาส ..
01-09-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพย ..
27-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยาก ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 52 อาคาร 44
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แว ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุง ห้อง 703 จำนวน 1 งาน
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องเจียระไนราบ 2 เครื่อง
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรร ..
23-08-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเครื่องไหวของร่างก ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทย ..
06-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นตงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระ ..
01-09-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการแ ..
31-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานคบาวด์คอมพิวติ้งเพื่อก้าวส ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบ AI สำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมั ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค จำนวน ..
23-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
05-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..
20-08-2564 ประกาศ TOR ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (Firewall ..
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun T5120 จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ AD Server วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
20-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
30-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Lear ..
05-08-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาควิชาครุศาสต ..
28-05-2564 ประกาศราคากลาง สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางและ TOR การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิ ..
09-07-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra โดยวิธีเฉ ..
17-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Cire Switch กทม. (Cisco C9300, C9500) จำน ..
23-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เค ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ..
05-08-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จำน ..
03-08-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งา ..
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
22-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วย ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจ ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จ ..
29-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
29-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
30-06-2564 ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส ..
23-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำ ..
19-07-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ..
15-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลทางไกล จำนวน 1 ระบบ
15-04-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Radius กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ..
15-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ
08-07-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ..
08-07-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
08-07-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
28-06-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาตู้สา ..
24-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบ ..
15-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี (Cisco 6807, ..
14-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอด ..
31-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอ ..
21-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบหองส ..
18-05-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Sco ..
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) จำนวน 1 ระบบ
04-06-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี ( ..
24-05-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
26-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด
27-04-2564 ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) จำนวน ๑ ชุด ด้ว ..
30-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออ ..
22-01-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี2564 สำนักห ..
01-04-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ..
29-03-2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง
25-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน จำนวน 1 ชุด
04-02-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ฐานข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 ..
23-03-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 ..
24-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
12-02-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุด ..
22-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน จ ..
10-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการฯสำนักหอสมุ ..
06-08-2563 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
01-02-2564 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
06-08-2563 ประกาศแผน ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
26-08-2563 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
16-03-2564 ประกาศขายทอดตลาด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 ..
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 100 กิโลนิ ..
15-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งวัสดุ จำนวน 1 ชุด
15-03-2564 ประกาศแผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ ..
05-03-2564 ประกาศแผน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ
12-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
12-03-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมปฐพี จำวน 1 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง
09-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรา ..
16-02-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้แบบลงมื ..
02-03-2564 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
02-03-2564 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
01-03-2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
23-02-2564 ประกาศผู้ชนะ