1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเ ..

ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาครอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
12 มีนาคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน