1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์รายการลิฟต์ ..

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม
05 มีนาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 10 มีนาคม 2558

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 1114
ในวันและเวลาราชการ