1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ

สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ
09 พฤษภาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กองงานพัสดุ 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1197