1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำน ..

ประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
28 พฤษภาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ