1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ ..

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบด้วยการฉายแสงรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง
17 พฤศจิกายน 3107

ติดต่อสอบถาม

งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

โทร 2909