1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการชุดป ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการชุดประลองระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่่ง จำนวน 20 ชุด
27 ตุลาคม 3109

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  หรือ โทร.0 3721 7340 ต่อ 7012