1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR รายการ ชุดครุภัณฑ์เพื่อการประมวลผลสำห ..

ประกาศ TOR รายการ ชุดครุภัณฑ์เพื่อการประมวลผลสำหรับงานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และพอยต์คลาวด์ (Point Cloud) จำนวน 1 ชุด
17 กรกฎาคม 3109

หากมีข้อสงสัยติดต่อคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. 037-217339