1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center วิ ..

ประกาศแผนจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
19 กันยายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนจัดซื้อระบบมอนิเตอร์ห้อง Data Center วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ