1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดหลั ..

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดหลักสูตรอบรม หัวข้อตลาดไฟฟ้าเสรี จำนวน 1 งาน
07 กุมภาพันธ์ 3110

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ งานพัสดุ ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการจ้างเหมาจัดหลักสูตรอบรม หัวข้อตลาดไฟฟ้าเสรี จำนวน 1 งาน