1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุตสาห ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด
26 ธันวาคม 3108

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องอุตสาหกรรมแบบหลายสเปคตรัมสำหรับสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด