1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเต ..

ประกาศ TOR รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบธุรกิจดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
17 กรกฎาคม 3109

หากมีข้อสงสัยติดต่อคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. 037-217339