1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ ..

ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
21 มีนาคม 3104

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โทร 0-2555-2000ต่อ 4223,4714

โทรสาร 0-2555-2186