1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ คณะเ ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 กุมภาพันธ์ 3106

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 2725