1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เช ..

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
22 ธันวาคม 3106

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด


ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เบอร์โทร 038-627-000 ต่อ 5304