1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 ..

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
04 มกราคม 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 510-511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน