1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Sco ..

สำนักหอสมุดกลาง ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กรกฎาคม 3105

ประกาศผู้ชนะการจ้างฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง