1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทค ..

ประกาศเผยแพร่แผน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง)
09 มีนาคม 3109

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง) (e-bidding)

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02-555-2104