1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 ส ..

ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
24 มิถุนายน 3105

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0 3721 7300 ต่อ 7317