1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องอัดจับชิ้นง ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) จำนวน 1 ชุด
25 สิงหาคม 3109

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) จำนวน 1 ชุด


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909