1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูม ..

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่าน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
01 สิงหาคม 3104

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่าย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 2 เครื่อง