1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ทา ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
14 ธันวาคม 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง