1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลทะเบียนน ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา (KBASE) จำนวน 1 ระบบ
07 สิงหาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้านฐานข้อมูลข่าวสารนักศึกษา (KBASE) จำนวน 1 ระบบ