1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบั ..

แผนการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 สิงหาคม 3104

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุติมา
038-627000 ต่อ 5303