1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. วิทย ..

ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
27 กรกฎาคม 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Router กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน