1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 55 ..

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
15 สิงหาคม 3103

-