1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำน ..

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
30 ตุลาคม 3104

ติดต่อสอบถามที่ งานพัสดุคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทร 02-555-2000 ต่อ 4223