1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR จ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน ..

ประกาศ TOR จ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
24 พฤศจิกายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศ TOR จ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน