1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1 ..

30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท
04 ธันวาคม 3104

30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ1,039 บาท