1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนผังเว็บไซต์ (Sitemap)
ข่าว


Banner
ไฮไลท์
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานพัสดุ
Procurement E-service
สมัครข้อมูลร้านค้า สมัครสมาชิกทั่วไป
Register
Weblink
Download Forms