1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภ ..

ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จำนวน 81 รายการ วงเงิน 156,430.75 บาท
29 เมษายน 3105

ประกาศผู้ชนะ สำนักหอสมุดกลาง โครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จำนวน 81 รายการ วงเงิน 156,430.75 บาท