1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครื ..

แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม.รุ่น8120และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น7120 จำนวน 1 ระบบ
09 สิงหาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS) กทม. รุ่น 8120 และวิทยาเขตปราจีนบุรีรุ่น 7120 จำนวน 1 ระบบ