1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงาน ..

ประกาศร่าง TOR รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
14 มีนาคม 3105

ประกาศร่าง TOR รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานระบบสารสนเทศและการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด