1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) จำนวน 2,000 License
26 สิงหาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันคอมพิวเตอร์ (Antivirus) จำนวน 2,000 License