1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
23 ธันวาคม 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง จำนวน 1 ชุด 


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.038-627000 ต่อ 5304