1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)รายการ เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเ ..

รายการ เครื่องพิมพ์เอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็วสูงและโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับจัดทำระบบพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
26 พฤศจิกายน 2558

ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองงานพัสดุ 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1183