1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศว ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงานภาควิชาครุศาสตร์โยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 3104

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th,www.fte.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๕๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๕๔, ๓๒๕๕ในวันและเวลาราชการ1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง