1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องน้ ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 40 ปี มจพ. จำนวน 1 งาน
20 ธันวาคม 3109

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 40 ปี มจพ. จำนวน 1 งาน