1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพร ..

ราคากลางจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562
11 กรกฎาคม 3104

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง

 

1.

ชื่อโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ

2.

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ,๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท

(สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

3.

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่   มิถุนายน 2560

 

รายการที่ 1 จอแสดงภาพสำหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคารเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุดๆละ 430,100.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,580,600.00 บาท

รายการที่ 2 อุปกรณ์ควบคุมจอแสดงภาพ พร้อมติดตั้งและเดินสายสัญญาณ จำนวน 6 ชุดๆละ 28,900.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 173,400.00 บาท

รายการที่ 3 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อการแสดงภาพสำหรับครุภัณฑ์สื่อและประกอบอาคารเพื่อช่วยสนันสนุนการเรียนรู้ จำนวน 6 ชุดๆละ 45,000.00 บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท

รายการที่ 4 ชุดสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุดๆละ 42,800.00 บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน 256,800.00 บาท

4.

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาตลาด

5.

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 

รองศาสตราจารย์อุดม     จีนประดับ

นายจีระพล                  คุ่มเคี่ยม

นายสมชีพ                    ทองรักษ์

6.

อื่นๆ (ถ้ามี)