1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเค ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนของระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิติ จำนวน 1 ระบบ
06 มกราคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายของระบบเครือข่ายบัญชี 3 จำนวน 1 ระบบ