1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
09 สิงหาคม 3109

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ