1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางโครงการเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร ..

ราคากลางโครงการเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0 จำนวน 1 ระบบ
01 สิงหาคม 3104

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเปิดเผยราคากลางโครงการเครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษา และวิจัยในยุค 4.0 จำนวน 1 ระบบ