1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการซื้อหนังสือภาษาต่ ..

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 39 รายการ วงเงิน 153,950.00 บาท
21 พฤษภาคม 3105

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 39 รายการ วงเงิน 153,950.00 บาท