1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเ ..

ประกาศแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กทม.รุ่น8120 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น7120 จำนวน 1 ระบบ
17 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS Sourcefire) กทม. รุ่น 8120 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 7120 จำนวน 1 ระบบ