1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอ ..

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 2)
21 กุมภาพันธ์ 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีจำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 2)