1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลอง ..

จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับห้องจำลองการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 70 เครื่อง
22 มกราคม 3106

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.038-627000 ต่อ 5510 คุณวรภร