1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
23 พฤศจิกายน 3107

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด