1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่ ..

ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1 ชุด
01 เมษายน 3110

ประกาศแผนการจัดจ้าง  รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1 ชุด 


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร. 2909