1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบพัฒนา ปรับปรุงระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ระยะ 2
26 พฤศจิกายน 3105

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
โทร. 02-555-2000 ต่อ 2273