1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรั ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 งาน
23 กรกฎาคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 งาน